Årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes onsdag 6 mars Kl. 1900. På Seilerhytta i Løkkevika. De sentrale sakene er ny bryggeløsning, reguleringsplan og reviderte bryggevedtekter.

Forslag til endrede bryggevedtekter og årsberetningene finner du her:

Endrede bryggevedtekter: Bryggevedtekter 2024 Sarpsborg Seilforening

Årsberetninger: Årsberetning 2023 Sarpsborg Seilforening

Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Seilforening 2024

Dato:    Onsdag 6. mars 2024

Tid:        19:00

Sted:     Seilerhytta, Løkkevika

Saker:  

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Behandling av årsberetning
 6. Behandle regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag og saker

7.1

I henhold til årsmøtevedtak fra årsmøtet i 2023, har styret nå gjennomført sluttbehandlingen av reguleringsplanen. Planen ble vedtatt i bystyret i Sarpsborg kommune 14/11-2023. Det er kommet klager på dette vedtaket som skal behandles av Statsforvalteren.

Parallelt med planarbeidet har styret arbeidet med detaljer for bryggeløsningen. Fem forskjellige leverandører ble forespurt. To av disse falt

tidlig ut pga. pris. Vi gikk så videre med tre leverandører. Etter en totalvurdering, har styret valgt en leverandør. Styret har kommet frem til at Skjærgårdsbrygger AS har den beste leveransen. Styret har valgt å be Skjærgårdbrygger sette i gang prosessen med byggesøknad på brygger, men har tatt forbehold om endelig vedtak på årsmøtet.

Styret har også fått inn løsningsforslag og kostnadsberegninger på oppretting av kaikanten, opparbeidelse av parkeringsplasser og nødvendig infrastruktur for bryggeanlegget.

I henhold til rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen, må vi opparbeide parkeringsplasser og renovasjonsanlegg før ny brygge kan tas i bruk. Dette gjelder dersom antall båtplasser overskrider 100.

Estimerte kostnader:

Det vil være gode muligheter for tilskudd gjennom tippemidler, momskompensasjon og andre kilder, som vil redusere investeringsbehovet.

Forutsatt at reguleringsplanen blir endelig gjeldende etter behandling hos Statsforvalteren, foreslår styret følgende:

 • Styret gis mandat til å igangsette søknadsprosess og innkjøp av nye brygger samt bygging av infrastruktur, kaifront, kran, parkeringsplasser, renovasjon og lagerbu, i henhold til kostnadsestimatet.
 • Styret gis også mandat til å gjøre mindre justeringer i prosjektet underveis, dersom uforutsatte forhold tilsier det. Det forutsettes at økonomien ikke påvirkes negativt av endringene.

7.2

Vedta reviderte bryggevedtekter (se vedlegg)

 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta budsjett
 • Valg

Vel møtt!