Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Seilforening 2023

Dato:    Onsdag 8. mars 2023

Tid:        19:30

Sted:     Seilerhytta, Løkkevika

Saker:  

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen
  4. Valg av tellekorps
  5. Behandling av årsberetning
  6. Behandle regnskap i revidert stand
  7. Behandle innkomne forslag og saker

Rådgiver Sweco har ferdigstilt arbeidet med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse som ble bestilt i henhold til vedtak på ekstraordinært årsmøte 25.10.2021. Leveransen skal nå kvalitetssikres av prosjektgruppen i Sarpsborg Seilforening, før innsendelse til Sarpsborg kommune. Rammen fra 2021 var på kr 850.000,-. Endelig kostnad er estimert til kr 890.000,-  (beløp er eks. mva.)

Styret mener det er grunnlag for å gå inn i sluttfasen. Sluttfasen innebærer behandling i kommunen, både administrativt og politisk. Forslaget sendes så ut på høring, før endelig politisk vedtak. I forbindelse med høringen, er det betydelig risiko for at det kan oppstå behov for ytterligere utredninger. Kostnadene for dette er svært usikre og avhengig av hvilke innspill som kommer etter høringen.

Rådgiver har estimert en kostnad på kr 70.000, – for arbeid i forbindelse med sluttfasen. Styret finner det er fornuftig å legge inn en buffer på grunn av betydelig risiko. Estimert kostnad er kr 300.000,-. Saksbehandlingsgebyr til kommunen kommer i tillegg og utgjør ca. kr 220.000,-.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å gjennomføre sluttfasen.

  1. Fastsette medlemskontingent
  2. Vedta budsjett
  3. Valg

Vel møtt!

MERK! Før årsmøtet inviteres det til medlems-/informasjonsmøte om pågående prosjekt «brygger & klubbhus». Dette fra kl. 1800 – på Seilerhytta.